1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00 do 18:00.
 2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godziny 9:00, a odbierane od 15:00 do 17:55.
 3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki bądź bezpośrednio z wychowawcami grup.
 4. Po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni bądź osoby przez nich upoważnione przekazują dzieci pod opiekę nauczycielce lub woźnej pełniącej dyżur na korytarzu. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki na terenie placówki oraz przed budynkiem przedszkola.
 5. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.
 6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki wychowawca zawiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i wówczas są oni zobowiązani do jego niezwłocznego odebrania z placówki.
 7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia, przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi. Równocześnie informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa wraz z dzieckiem do przybycia rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:
 • rodzice lub uprawnieni opiekunowie,
 • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów.
 1. Osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
 2. Upoważnienia telefoniczne nie obowiązują.
 3. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.

Zasady możesz pobrać TUTAJ.