1. Placówka jest czynna w godzinach od 07:00 do 18:00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci do placówki do godziny 09:00, a odbierają najpóźniej do godz. 17:55.
 3. Po przyprowadzeniu dzieci do placówki rodzice/opiekunowie prawni przekazują dzieci pod opiekę opiekunce znajdującej się w sali. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki na terenie placówki oraz przed budynkiem placówki.
 4. Dziecko przyprowadzane do placówki musi być zdrowe.
 5. W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki wychowawca zawiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i wówczas są oni zobowiązani do jego niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 6. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka placówka wzywa karetkę pogotowia, przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi. Równocześnie informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. Opiekunka przebywa wraz z dzieckiem do przybycia rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 7. Odbierać dzieci z placówki mogą:
 • rodzice lub opiekunowie prawni,
 • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów prawnych.
 1. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających dzieci nie będą wydawane.
 2. Upoważnienia telefoniczne nie obowiązują.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia placówki o czasie nieobecności dziecka w placówce – preferowany jest kontakt przez aplikację LiveKid.