Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarza sposobność nauki języków obcych oraz udziału w zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Przedszkole w każdej grupie wiekowej prowadzi dodatkowe zajęcia odpowiadające nazwom grup: Kucharze, Przyrodnicy, Podróżnicy, Badacze i Sportowcy, dzięki czemu dziecko stopniowo zdobywa wiedzę z podstawowych dziedzin życia, rozwija zainteresowania oraz jest skutecznie zachęcone do myślenia i działania.

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Jest placówką innowacyjną, nowoczesną i twórczą. To miejsce, w którym dzieci w sposób swobodny mogą wyrażać emocje i uczyć się zasad społecznego współżycia. To miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego jak i z deficytami rozwojowymi. Miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby realizowane są indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.

Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia. Tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności własnej dzieci i służyć w osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie. Programy realizowane w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci a działania edukacyjne ukierunkowane na wszechstronny rozwój osobowości dzieci, stwarzanie warunków do twórczości i kształtowania samodzielności. Przedszkole umożliwia tym samym wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Pracownicy przedszkola są zaangażowani w pracę przedszkola i konsekwentni w działaniu.

Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym oraz uwzględnia jego potrzeby. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola, na co wpływa wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia.