1. Żłobek czynny jest w godzinach:
  – Placówki Gdańsk, Gdynia od 7:00 do 18:00,
  – Placówka Bydgoszcz od 6:30 do 17:30.
 2. Dzieci przyprowadzane są do Żłobka:
  – Placówki Gdańsk, Gdynia do godz. 9:00, a odbierane najpóźniej do godz. 17:55,
  – Placówka Bydgoszcz od godz. 9:00, a odbierane najpóźniej do godz. 17:25.
 3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki bądź bezpośrednio z wychowawcami grup.
 4. Po przyprowadzeniu dzieci do Żłobka rodzice/opiekunowie prawni bądź osoby przez nich upoważnione przekazują dzieci opiekunowi lub innej osobie z personelu placówki. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki na terenie placówki oraz przed budynkiem Żłobka.
 5. Dziecko przyprowadzane do Żłobka musi być zdrowe.
 6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki wychowawca zawiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i wówczas są oni zobowiązani do jego niezwłocznego odebrania z placówki.
 7. W przypadku zagrożenia życia dziecka Żłobek wzywa karetkę pogotowia, przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi. Równocześnie informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. Opiekunka przebywa wraz z dzieckiem do przybycia rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 8. Odbierać dzieci ze Żłobka mogą:
 • rodzice lub uprawnieni opiekunowie,
 • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów.
 1. Osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
 2. Upoważnienia telefoniczne nie obowiązują.
 3. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia Żłobka o czasie nieobecności dziecka w placówce.

Zasady pobierzesz TUTAJ.